Državna revizorska institucija je upravo objavila svoj nalaz o kontroli poslovanja niške toplane. Sve tvrdnje UPSS-a su sada i dokazane. Nezakoniti rad, falsifikovanje visine troškova i prikrivanje prihoda pri određivanju cene grejanja, bahato izmišljanje razloga za (naravno, partijsko) zapošljavanje… i još mnogo protivzakonitihi radnji – ukazuje na tačnost naših višegodišnjih tvrdnji o naduvanoj ceni grejanja.

UPSS će u narednom periodu pomno analizirati nalaz DRI, izračunati kolika je šteta pričinjena korisnicima grejanja i pozvati oštećene da sudskim putem naplate pričinjenu štetu.

Krenimo redom.

Preduzeće ne poseduje licencu za obavljanje energetske delatnosti izdatu od strane Osnivača, što nije u skladu sa članom 17. Zakona o energetici i članom 7. Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom i nije donelo pravila o radu distributivnog sistema, što nije u skladu sa članom 358. Zakona o energetici i članom 20. Odluke“.

Dakle, toplana nema pravo da se bavi energetskom delatnošću! S kojim pravom onda to preduzeće koje radi na „crno“, diktira uslove kupcu i uslovljava ga (pod raznim pretnjama) da kupuje kod njega?

Za ovaj privredni prekršaj Zakonom o energetici je predviđena kazna od 500.000 do 2.000.000 dinara. I po članu 17. i po članu 358.

Šta je DRI ustanovio u vezi sa određivanjem cene grejanja?

Varijabilni deo:

 1. Fiksni troškovi uključeni u varijabilni deo.
 2. Pri proceni tržišnih cena gasa toplana je uzimala najvišu cenu (jul mesec) i ako je raspolagala cenama za ceo regulatorni period.
 3. Odobreni rabati na cenu mazuta nisu prikazani pa je cena grejanja određivana na osnovu fakture koja u sebi nije sadržala odobrenu rabat.
 4. Cena mazuta je obračunata na osnovu cenovnika NIS-a u julu a ne na osnovu ugovorom utvrđene cene mazuta.

Fiksni deo: suprotno Uredbi Vlade Republike Srbije u troškove su uračunavali:

 1. Troškove predujma u izvršnim postupcima.
 2. Ukupan iznos troškova rezervisanja za naknade i druge beneficije umesto isplaćenih naknada po ovom osnovu, koji su utvrđeni Uredbom.
 3. Troškove zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda iznad Zakonom utvrđenih.

   Preduzeće nije postupilo u skladu sa tačkom 4.1.5. Uredbe, jer u ostale prihode pri utvrđivanju cena, nije iskazalo sledeće prihode (ostali prihodi umanjuju cenu grejanja):

 1. prihode od održavanja grejnih instalacija,
 2. prihode od zagrevanja vode u bojlerima,
 3. prihode od ostalih usluga održavanja,
 4. razgraničeni deo prihoda po osnovu realizacije doniranih sredstava,
 5. prihode od naplate štete od osiguranja imovine,
 6. ukupan iznos prihoda od kamata i
 7. prihode od usluga snabdevanja toplotnom energijom za korisnike stambenog prostora u objektima kolektivnog stanovanja, čija je specifična potrošnja zbog niže energetske efikasnosti objekta, iznad prosečne mesečne specifične potrošnje toplotne energije uvećana za 20%.

Da li se sećate izjave novog „časnog i poštenog“ v. d. direktora toplane da će tih 20% pokriti toplana? Kakva darežljivost! Da li se sećate njegove i gradonačelnikove ljutnje na pitanje „iz kojih sredstava?“ će to biti plaćeno? Odgovor na to pitanje je dao DRI, to će platiti korisnici grejanja.

„Neevidentiranjem ovih prihoda, a imajući u vidu način utvrđivanja cene toplotne energije, Preduzeće ove prihode nije isključilo iz obračuna maksimalne visine prihoda, čime je finansiranje navedenih troškova prenelo na ostale potrošače“.                 Toliko o „časti“ i „poštenju“.

„Pri određivanju cena Preduzeće nije utvrdilo vrednosni izraz korekcionog elementa kako je propisano članom 4.1.6 Uredbe“. Time je takođe uvećana cena grejanja. Samo u 2015. godini dobit toplane je bila preko 200 miliona dinara, odnosno, toliko je naplata bila veća od realnog zbira troškova.

„Preduzeće je koristilo podatak da ukupna godišnja predata toplotna energija izmerena na zajedničkim mernim mestima kupaca iznosi 218.790.824 kWh. U postupku revizije, na osnovu podataka dobijenih od Grupe za informacioni sistem Preduzeća, utvrđeno je da ukupna godišnja predata toplotna energija u 2015. godini, izmerena na zajedničkim mernim mestima (podstanice) iznosi 251.338.893 kWh, a fakturisana potrošnja krajnjim kupcima iznosi 233.480.318,65 kWh“.

„Preduzeće je, pri utvrđivanju visine regulisanih sredstava za 2015/2016 i 2016/2017 grejnu sezonu, uključilo i neto vrednost pribavljenih sredstava bez naknade, kao što su donacije, iako je Uredbom propisano njihovo izuzeće“.

Dakle, skrivanjem dokumentacije i kršenjem zakona i Uredbe Vlade Republike Srbije su na veštački način podizali cenu grejanja.

A sada o navodno teškim uslovima rada zaposlenih u toplani:

 1. Evidentiranjem prihoda iz ranijih godina kao umanjenje troškova zarada i naknada zarada tekuće godine!!! MAŠALA.
 2. Pravilnikom je sistematizovano 112 radnih mesta za 220 izvršilaca.
  Preduzeće je na dan 01. 01. 2016. godine, radno angažovalo 242 zaposlena: 226 zaposlenih na neodređeno vreme i 16 na određeno vreme, a na dan 31. 12. 2016. 220 zaposlenih na neodređeno vreme i 22 zaposlena na određeno vreme.
 3. Preduzeće je u maju 2016. godine, sa šest zaposlenih na neodređeno vreme zaključilo ugovore o radu na određeno radno vreme do ispunjenja jednog od uslova za odlazak u penziju, s tim da su zaposleni zadržali ista radna mesta iz ugovora na neodređeno vreme!!!
O čemu se ovde radi, zašto je neko raskinuo ugovor na neodređeno i prešao da radi na određeno? UPSS izražava otvorenu sumnju da se radi o mahinacijama. Sporazumno raskinu ugovor, uzmu otpremninu i ponovno se zaposle, do penzije, na isto radno mesto sa istom platom. Lepo zaposlenom, verovatno lepo i direktoru, samo korisnicima grejanja je cena malo veća! Ali, naravno, to nije bitno!

4. Uvidom u ostale ugovore o radu na određeno vreme, utvrđeno je da pojedini zaposleni obavljaju istovrsne poslove, bez prekida, u neprekidnom trajanju dužem od 24 meseca, kroz zaključivanje Ankesa ugovora o radu na određeno vreme. Ugovori o radu na određeno vreme, na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji bez prekida traje duže od 24 meseca u smislu Zakona o radu, su u suprotnosti sa odredbom člana 37. istog Zakona. Revizijom je utvrđeno da je Preduzeće angažovalo 14 zaposlenih na određeno vreme čiji je radni odnos neprekidno trajao duuže od 24 meseca i koji su u skladu sa odredbom člana 37. istog Zakona, zasnovali radni odnos na neodređeno vreme!

5. Preduzeće je sa određenim brojem zaposlenih ugovorilo do 3,3 koeficijenta složenosti rada veće od maksimalno utvrđenih koeficijenata Pojedinačnim kolektivnim ugovorom iz 2003. godine, čije je odredbe primenjivalo, a sa pojedinim zaposlenima ugovorilo do 3 koeficijenta složenosti rada manje od utvrđenih.

6. Na pojedinim radnim mestima angažovani su zaposleni sa nižom školskom spremom od potrebne utvrđene Pravilnikom o sistematizaciji kojima je obračunata i isplaćena zarada po koeficijentima koji su predviđeni za radna mesta koja zahtevaju viši stepen školske spreme.

7. Preduzeće je primenjivalo i različite koeficijente za složenost posla pojedinim zaposlenima, sa istom školskom spremom, koji su raspoređeni na istim radnim mestima.

8. prekovremeni rad i za rad noću ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade, Preduzeće je isplaćivalo u visini 35% od osnovice, što nije u skladu sa članom 60. stav 1. tačka 2. i 3. Posebnog kolektivnog ugovora, kojim je definisano da zaposleni ima pravo na naknadu zarade za prekovremeni rad i za rad noću u visini 26% od osnovice;

9. rad na dan državnog i verskog praznika koji je neradni dan, Preduzeće je isplaćivalo u visini 150% od osnovice, iako je Posebnim kolektivnim ugovorom definisano da zaposleni ima pravo na naknadu zarade za rad na dan državnog i verskog praznika koji je neradni dan u visini 110% od osnovice

10. uvećanu zaradu po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu – minuli rad, Preduzeće je isplaćivalo u visini 0,5% od osnovice, iako je Posebnim kolektivnim ugovorom definisano da zaposleni ima pravo na naknadu zarade po osnovu minulg rada u visini 0,4% od osnovice.

11. Preduzeće je u toku 2016. godine, izvršilo isplatu uvećane zarade za pasivno dežurstvo u iznosu od 2.025 hiljada dinara, iako članom 108. stav 1. Zakona o radu i članom 60. Posebnog kolektivnog ugovora nije utvrđeno pravo na uvećanu zaradu po ovom osnovu;
Sediš kući a plata uvećana stiže. Navodno si „pasivno“ dežuran.

12. Dužina trajanja godišnjeg odmora zaposlenima, do 35 radnih dana, nije u skladu sa članom 12.Posebnog kolektivnog ugovora, kojim je ovo pravo uređeno u trajanju ne dužem od 30 dana.

13. naknade zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad, ako je ona prouzrokovana bolešću ili povredom van radnog vremena do 30 dana, Preduzeće je isplaćivalo u visini od 85% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, od visine zarade koju bi zaposleni ostvario da je radio u dane za koje ostvaruje naknadu, što nije u skladu sa članom 63. stav 1. tačka 1. Posebnog kolektivnog ugovora, kojim je definisano da zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad prouzrokovana bolešću ili povredom van rada, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom;

14. naknadu troškova za ishranu u toku rada Preduzeće je u 2016. godini, isplaćivalo u visini od 10.233,00 dinara i naknadu za regres za korišćenje godišnjeg odmora u visini od 4.263,75 dinara mesečno, odnosno 1/12 prosečne zarade u privredi Republike u decembru 2010. godine, prema poslednjem objavljenom podatku, koja iznosi 51.165,00 dinara.

15. Saglasno odredbama člana 65. i 66. Posebnog kolektivnog ugovora, Preduzeće je bilo dužno da ove naknade troškova uredi u visini od 250 dinara po danu za ishranu u toku rada, i u visini od 75% prosečno isplaćene zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku za prethodnu godinu za regres za korišćenje godišnjeg odmora.

16. Preduzeće je neosnovano isplatilo jubilarne nagrade u iznosu od 2.912 hiljade dinara a da opštim aktom nije utvrdilo iznos nagrade i pravo na jubilej posle 10 godina rada, niti je pribavilo saglasnost Osnivača za isplatu jubilarnih nagrada na osnovu ugovora o radu, čime je postupilo suprotno odredbama člana 3. Zakona o radu i člana 69. Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

17. Posebnim kolektivnim ugovorom u članu 71. uređena je visina naknade troškova dnevnica za vreme provedeno na službenom putovanju u zemlji, od najmanje 2% prosečne zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku organa za statistiku, a Preduzeće je u ugovorima o radu definisalo troškove dnevnica u visini od najmanje 5% prosečne mesečne zarade isplaćene u privredi Republike, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku na dan polaska na službeno putovanje.

                Nalazi DRI potvrđuju upravo ono što smo godinama govorili. Bahato zapošljavanje, guranje ruke u džep korisnika centralnog grejanja po svim, pa i nezakonitim, osnovama.

Ove radnje su poprimile karakteristike organizovane grupe koja deluje mimo zakona. Organizovane grupe koja deluje pod zaštitom vladajućih partija.

Građani, hoćemo li dozvoliti da nas i na ovaj naćin ponižavaju pljačkajući nas?

To neće proći!

8 Komentari

 1. Vucicu,procitaj ovaj izvestaj pa kazi koje su mere i radnje preduzete i da li je neko po ovom slucaju pravosnazno osudjen i upucen na izdrzavanje kazne…..?????

 2. Posto ste vecina Vas platili stanove koliko kosta jedna paklica cigareta preterali su sa cenom grejanja treba da bude koliko i jedno palidrvce iz sibice ,pozdrav za sve i kada doplatite punu cenu stana i meni vrate pare koje su moji izdvajali preko 100 godina radnog staza za neki stan ja cu prvi izaci na ulicu da pomognem za cenu a vidim da su ovde svi advokati angazovani zato nam je takvo pravosudje

 3. Ima još jedan biser,koji nije spomenut.Pravo kontrolisanja kvaliteta grejanja-merenje temperature u grejanim objektima je dato samoj toplani!!!!
  Krivci za ovakvo stanje,ne samo vezano za toplanu,već uopšte,su sami glasači.Uporno glasaju za neprijatelje ove države,iako postoje vidljivi pšokazatelji ko su ,šta su,i od čije sorte.

 4. To koliko ko je platio stan,nema veze sa cenom grejanja.Ja otkupljujem stan još 30 godina na rate i rata mi je 50 evra mesečno.
  Spreman sam da pomognem oko pojedinačnih obračuna.Za isto posedujem ZVANJE i ZNANJE.Ja sa ON vodim paralelno nekoliko sudskih sporova zbog nepravilne naplate.Dobio sam ih u poslednjem. Ima ih još i sve ću sporove dobiti.Usao sam u suštinu njihovog nepravilnog obračuna i sami onina sudu priznaju tu nepravilnost.Nema nikakve logike da centralno grejanje bude skuplje od individualnog.Zato treba sve proveravati.

 5. Non pasaran
  Zasto tuzilastvo cuti?
  Sud da objasni spregu izvrsitelja, objedinjene naplate i toplane(izvrsitelji za godinu dana postaju evro milioneri)?
  Da li narod sada treba da silom odgovori na dozvoljeni drzavni kriminal?

LEAVE A REPLY

Vaš komentar
Unesite Vaše ime ovde

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.